Where We Are Going

 • Albuquerque, NM
 • Pueblo, CO
 • Fort Collins, CO
 • Salt Lake City, UT
 • Boise, ID
 • Portland, OR
 • Seattle, WA
 • Vancouver, BC
 • Spokane, WA
 • Glacier National Park
 • Yellowstone National Park
 • Mount Rushmore, SD
 • Minnesota, WI
 • Chicago, IL
 • St. Louis, MI
 • Kansas City, KS
 • Wichita, KS
 • Tusla, OK
 • Memphis, TN
 • Atlanta, GA
 • Orlando, FL
 • Miami, FL
 • Layton, FL